طولانی ترین دوره پادشاهی قاجار متعلق به چه کسی بود؟

ناصرالدین شاه قاجار  |  Naser al-Din Shah Qajar

اطلاعات عمومی

ناصرالدین شاه قاجار

مظفرالدین ‌شاه قاجار پنجمین پادشاه ایران از دودمان قاجار بود. او پس از کشته شدن پدرش ناصرالدین شاه ، و پس از نزدیک به پنجاه سال ولیعهد بودن، شاه شد و از تبریز به تهران آمد. او نیز مانند ناصرالدین‌ شاه چند بار با وام گرفتن از کشورهای خارجی به سفرهای اروپايی رفت. در جریان جنبش مشروطه برخلاف کوشش‌های صدراعظم‌هایش میرزا علی اصغرخان امین السلطان (اتابک اعظم) و عین‌الدوله، با مشروطیت موافقت کرد و فرمان مشروطیت را امضا کرد. او ده روز پس از امضای فرمان مشروطیت درگذشت . وی فردی بیمار بود و به این دلیل اداره امور کشور را به عین الدوله صدراعظم خود داد.

سوال شماره 104 و پاسخ داده شده توسط مسیر سبز در تاریخ پنجشنبه 13 دی 1397 و ساعت 1:09 PM


https://vajara.ir/q/104

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی