کشور افغانستان چند زبان رسمی دارد؟

دو  |  Two

اطلاعات عمومی

سوال شماره 1042 و پاسخ داده شده توسط استیون کینگ در تاریخ شنبه 10 فروردین 1398 و ساعت 7:26 PM


https://vajara.ir/q/1042

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی