کدام گروه خونی دهنده است؟

گروه خونی O  |  Blood type O

اطلاعات عمومی

سوال شماره 1160 و پاسخ داده شده توسط استیون کینگ در تاریخ یکشنبه 22 اردیبهشت 1398 و ساعت 8:03 AM


https://vajara.ir/q/1160

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی