کدام گروه خونی گیرنده است؟

گروه خونی AB  |  Blood type AB

اطلاعات عمومی

سوال شماره 1161 و پاسخ داده شده توسط جوکر در تاریخ یکشنبه 22 اردیبهشت 1398 و ساعت 8:04 AM


https://vajara.ir/q/1161

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی