در دوران حکومت کدامیک از خلفای راشدین قلمرو مسلمانان به اوج خود رسید؟

عثمان  |  Uthman

اطلاعات عمومی

عثمان

عثمان بن عفان معروف به عثمان و ملقب به «ذوالنورین» و «امیرالمومنین» یکی از صحابه محمد بود که در تاریخ ابتدای اسلام نقش داشت. او از اولین اسلام آورندگان و خلیفه سوم پس از عمر بود و در مدینه با دو تن از دختران محمد ازدواج کرد . در زمان خلافت او قلمرو اسلامی به بلخ و قبرس رسید. سرانجام در سال سی و پنج هجری توسط معترضانی از مصر، کوفه و بصره کشته شد. از کارهای عثمان جمع آوری قرآن و بوجود آوردن نسخه واحد برای قران به پیشنهاد ونظارت علی ابن ابی طالب بود. در دوران خلافت او قلمرو تصرف شده توسط مسلمانان به اوج خود در دوران خلافت رسید، این بزرگ شدن قلمرو اسلامی باعث بوجود آمدن مسایل تازهای در نحوه تعامل جامعه اولیه اسلامی و قلمروهای تازه بدست آمده اسلامی شد که عثمان که در آن زمان به پیری رسید بود نتوانست به خوبی از عهده این امر بربیاید. در زمان او دامنه قلمرو اسلامی به بلخ و قبرس رسید.

سوال شماره 1205 و پاسخ داده شده توسط شاندل در تاریخ دوشنبه 25 شهریور 1398 و ساعت 12:57 AM


https://vajara.ir/q/1205

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی