جنگی که میان سپاه حضرت علی و خوارج صورت گرفت چه نام داشت؟

جنگ نهروان  |  Battle of Nahrawan

اطلاعات عمومی

جنگ نهروان در ۹ صفر ۳۸ قمری بین سپاهیان علی بن ابی‌طالب و خوارج روی داد. شکل گیری خوارج به جریان حکمیت در جنگ صفین بر می‌گردد. در این جنگ چنان که علی بن ابی طالب پیش بینی کرده بود (به تعبیر شیعه: از غیب خبر داده بود) کمتر از ده تن از سپاه علی کشته شد و کمتر از ده نفر از سپاه نهروانیان باقی‌ماند. کتاب‌های مستقلی پیرامون جنگ‌های علی از جمله جنگ نهروان نوشته شده اس. مثل واقعه نهراوان، یا نبرد نهروان.

سوال شماره 1211 و پاسخ داده شده توسط مرد بارانی در تاریخ سه شنبه 26 شهریور 1398 و ساعت 12:41 AM


https://vajara.ir/q/1211

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی