واحد کوانتومی نور چیست؟

فوتون  |  Photon

اطلاعات عمومی

فوتون

فوتون در فیزیک، یک ذره بنیادی است که به‌ عنوان واحد کوانتومی نور و یا هر نوع تابش الکترومغناطیسی محسوب می‌شود. فوتون نماینده حاملان نیرو برای نیروی الکترومغناطیسی می‌باشد که اثر این نیرو به راحتی هم در سطح ماکروسکپی وهم در سطح میکروسکپیک قابل مشاهده است. مانند بقیه ذرات بنیادی بهترین تعریف از فوتون توسط مکانیک کوانتومی ارائه می‌شود. که نشان دهنده ویژگی دوگانگی ذره وموج می‌باشد تعریف مدرن ازخصوصیات فوتون اولین بار توسط البرت انیشتین ارائه شدکه علت ان توضیح مشاهدات تجربی بود که ان زمان با فیزیک کلاسیک که نور را فقط موج میدانست قابل توضیح نبود از طرفی در توضیح پدیده جسم سیاه توسط ماکس پلانگ او مدلی نیمه کلاسیکی ارایه کرد که در ان با اینکه نور به عنوان موج توسط روابط ماکسول تعریف می شدولی برای مقدار انرژی مقدار های کوانتیده ای در نظر گرفته می‌شد که این مقدار ها برابر کوانتوم های انرژی فوتون ها بودند که خود این مدل نیمه کلاسیک بعداً پایه های اولیه مکانیک کوانتومی را بنا نهاد بر اساس اصل دوبروی در مورد ذرات دو حالت ذره‌ای و موجی در نظر گرفته می‌شود، که البته این خاصیت در دنیای میکروسکوپی بیشتر مورد مطالعه‌است. به عنوان مثال، اگر ذره‌ای به جرم یک گرم که با سرعت معمولی در حال حرکت است، در نظر بگیریم طول موج منتسب به این ذره چنان کوچک خواهد بود که اصلاً قابل ملاحظه نیست، اما در مورد ذراتی مانند الکترون این طول موج قابل توجه‌است.

سوال شماره 1225 و پاسخ داده شده توسط کوزت در تاریخ یکشنبه 31 شهریور 1398 و ساعت 12:53 AM


https://vajara.ir/q/1225

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی