نام دیگر "بهرام نامه" چیست؟

هفت پیکر  |  The Seven Beauties

اطلاعات عمومی

هفت پیکر

هفت پیکر یا بهرام نامه چهارمین منظومه نظامی ازنظر ترتیب زمانی و یکی از دو شاهکار او (با خسرو و شیرین) ازلحاظ کیفیت است. این منظومه آمیزه‌ای از جنبه حماسی و غنایی است، بدین معنی که بخش هفت گنبد تماماً دارای روح غنایی و تخیل رمانتیک است، ولی بخش تاریخی گونه، اگرچه سعی شاعر بر ترسیم چهره‌ای حماسی برای بهرام بوده، آمیزه‌ای از جنبه حماسی و عناصر غنایی است.

سوال شماره 146 و پاسخ داده شده توسط کوزت در تاریخ پنجشنبه 13 دی 1397 و ساعت 11:42 PM


https://vajara.ir/q/146

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی