کدام سلسله بعد از هخامنشیان روی کار آمد؟

سلوکیان  |  Seleucid Empire

اطلاعات عمومی

سلوکیان

سلوکیان یا اسالکه نام دولتی بود که در میان سال‌های ۳۱۲ تا ۶۴ پیش از میلاد بر آسیای غربی فرمان می‌راند. پس از مرگ اسکندر مقدونی سرزمین‌های او میان سردارانش تقسیم‌شدند. سلوکیان جانشینان سلوکوس یکم بودند که در ۳۰۶ به قدرت رسید. مصر باستان نیز به دودمان بطلمیوسی و یونان و بخش‌های اروپایی امپراتوری اسکندر نیز به مقدونیان رسید. سلوکوس شهر سلوکیه را در نزدیکی بابل ساخت. پس از چیرگی بر شهرهای ایران به هندوستان رسید ولی در آنجا چندره گوپتا پادشاه هند جلو پیشروی او را گرفت. کار این دو به آشتی کشید و چندره گوپتا هم ۵۰۰ فیل بدو پیشکش کرد.

سوال شماره 228 و پاسخ داده شده توسط مرد بارانی در تاریخ شنبه 15 دی 1397 و ساعت 4:22 AM


https://vajara.ir/q/228

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی