آخرین پادشاه ساسانیان چه کسی بود؟

یزگرد سوم  |  Yazdegerd III

اطلاعات عمومی

یزگرد سوم

یزدگرد سوم سی و چهارمین و آخرین پادشاه ساسانی، پسر شهریار و نوهٔ خسرو پرویز و همسر محبوبش شیرین بود. در سال ۶۳۲ میلادی چون کسی از خانوادهٔ سلطنتی باقی نمانده بود، او را پیدا کرده و بر تخت نشاندند. به قولی هنگام بر تخت نشستن ۲۱ سال داشت و به مدت بیست سال پادشاهی کرد. با بپادشاهی رسیدن یزدگرد، بعد از چندین سال‌آشوب و تفرقه، سرانجام آرامش به ایران بازگشت و همه به اطاعت او درآمدند.

سوال شماره 248 و پاسخ داده شده توسط استیون کینگ در تاریخ جمعه 21 دی 1397 و ساعت 1:09 AM


https://vajara.ir/q/248

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی