دختری که در شاهنامه با "سهراب" جنگید و شکست خورد چه نام داشت؟

گردآفرید  |  Gordafarid

اطلاعات عمومی

گردآفرید

گُردآفرید یا گُردآفرین پهلوان زن ایرانی و دختر گژدهم است. در داستان رستم و سهراب گردآفرید با سهراب رزم کرد و به دست او گرفتار شد ولی توانست خود را با تدبیر از دست سهراب برهاند.

سوال شماره 253 و پاسخ داده شده توسط استیون کینگ در تاریخ جمعه 21 دی 1397 و ساعت 2:51 AM


https://vajara.ir/q/253

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی