دوره ریاست جمهوری روسیه چند ساله است؟

شش  |  Six

سوال شماره 351 و پاسخ داده شده توسط کوزت در تاریخ دوشنبه 24 دی 1397 و ساعت 3:14 PM


https://vajara.ir/q/351

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی