جایزه نوبل چند حوزه را شامل می شود؟

پنج  |  Five

اطلاعات عمومی

سوال شماره 370 و پاسخ داده شده توسط شاندل در تاریخ سه شنبه 25 دی 1397 و ساعت 4:01 AM


https://vajara.ir/q/370

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی