تکرار یک واج یا صامت در یک بیت شعر را چه می نامند؟

واج آرایی  |  Alliteration

اطلاعات عمومی

واج آرایی

واج‌آرایی تکرار یک یا چند واج صامت یا مصوت در شعر یا در نثر است، که در کلمه‌های یک مصراع یا بیت به گونه‌ای که آفرینندهٔ موسیقی درونی باشد و بر تأثیر شعر بیفزاید. موسیقی برخاسته از واج‌آرایی صامت‌ها عموماً محسوس‌تر از موسیقی‌است که از واج‌آرایی مصوت‌ها ایجاد می‌شود.

سوال شماره 447 و پاسخ داده شده توسط مرد بارانی در تاریخ شنبه 29 دی 1397 و ساعت 4:02 AM


https://vajara.ir/q/447

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی