هر "فوت" چند "اینچ" است؟

دوازده  |  Twelve

اطلاعات عمومی

سوال شماره 452 و پاسخ داده شده توسط مرد بارانی در تاریخ شنبه 29 دی 1397 و ساعت 5:04 AM


https://vajara.ir/q/452

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی