پیشروی آب در خشکی را چه می نامند؟

خلیج  |  Gulf

اطلاعات عمومی

خلیج

خلیج یا کنداب بخشی از دریا است که در خشکی پیش رفته باشد؛ یا به سخنی دیگر به پیشروی آب در خشکی، کنداب گویند. در فارسی «شاخاب»، «شاخابه» و «شاخاوه» هم گفته شده است. خور بزرگ را خلیج می‌گویند.

سوال شماره 455 و پاسخ داده شده توسط مسیر سبز در تاریخ شنبه 29 دی 1397 و ساعت 5:21 AM


https://vajara.ir/q/455

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی