حواریون حضرت عیسی چند نفر بودند؟

دوازده  |  Twelve

اطلاعات عمومی

سوال شماره 458 و پاسخ داده شده توسط مرد بارانی در تاریخ شنبه 29 دی 1397 و ساعت 5:28 AM


https://vajara.ir/q/458

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی