کتاب "قابوس نامه" اثر کیست؟

عنصرالمعالی  |  Keikavus

اطلاعات عمومی

عنصرالمعالی

عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگیر بن زیار از آل زیار بود. پدرانش در نواحی شمال ایران - گرگان طبرستان، گیلان و ری - سالها حکومت و امارت داشتند. خود او نیز اگر از سلطنتی با شکوه و قدرت برخوردار نبود فی الجمله دستگاهی داشت. به رسم امیر زادگان ان عهد تربیت شده، اداب مملکت داری را فرا گرفته بود. به علاوه از دانش‌های ان زمان و فنون و پیشه‌های گوناگون اطلاعاتی فراوان داشت. با بزرگان و پادشاهان ان عصر حشر و نشر کرده بود. بر این جمله تجربه‌های عمری دراز را - که در هنگام نوشتن قابوس نامه به شصت و سه سال بالغ شده‌است - باید افزود.

سوال شماره 55 و پاسخ داده شده توسط استیون کینگ در تاریخ پنجشنبه 13 دی 1397 و ساعت 11:11 AM


https://vajara.ir/q/55

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی