خواهر اسفندیار در شاهنامه چه نام داشت؟

به آفرید  |  Behafrid

اطلاعات عمومی

به‌آفرید دختر گشتاسپ، شخصیتی اسطوره‌ای نیمه‌تاریخی در اساطیر ایران است. نام او در شاهنامه به صورت به‌آفرید و در تاریخ طبری به صورت باذافره و فاذافره آمده‌است. وی به همراه خواهرش، همای، به دست خیونان اسیر می‌شود و سرانجام برادرش اسفندیار ایشان را می‌رهاند.

سوال شماره 581 و پاسخ داده شده توسط استیون کینگ در تاریخ شنبه 13 بهمن 1397 و ساعت 1:50 AM


https://vajara.ir/q/581

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی