سه تارهای امروزی چند تار دارد؟

چهار  |  Four

اطلاعات عمومی

سوال شماره 59 و پاسخ داده شده توسط مرد بارانی در تاریخ پنجشنبه 13 دی 1397 و ساعت 11:25 AM


https://vajara.ir/q/59

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی