نواختن همزمان چند نت موسیقیایی را چه می نامند؟

آکورد  |  Accord

اطلاعات عمومی

آکورد

آکورد به نواختن همزمان چند نت با هم گفته می‌شود. آکوردها به منظور ایجاد هارمونی در آهنگ استفاده می‌شوند.به بیان دیگر به چند صداکه در یک زمان با هم شنیده می شوند آکورد می گویند، که اگر از فواصل سوم رویهم تشکیل شده باشد آن را به حالت پایگی گویند. آکورد را متناسب با گام‌های موسیقی میسازند و معمولاً در سازهای زهی و کلاویه دار دیده میشود، امروزه خیلی از آهنگ‌ها را با آکورد مینوازند.

سوال شماره 767 و پاسخ داده شده توسط کوزت در تاریخ دوشنبه 29 بهمن 1397 و ساعت 4:02 AM


https://vajara.ir/q/767

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی