تورات شامل چند کتاب است؟

پنج  |  Five

اطلاعات عمومی

سوال شماره 78 و پاسخ داده شده توسط کوزت در تاریخ پنجشنبه 13 دی 1397 و ساعت 12:06 PM


https://vajara.ir/q/78

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی