رهبر قیام ضدبرده داری روم باستان چه کسی بود؟

اسپارتاکوس  |  Spartacus

اطلاعات عمومی

اسپارتاکوس

اسپارتاکوس برده رومی بود که بعدها بر ضد روم به پا خواست و رهبری انقلاب ضدبرده‌داری را بر عهده داشت. پیام قیام «ضد برده‌داری» اسپارتاکوس به سرعت در سرتاسر ایتالیا پیچید. بردگان، در کشورهای اطراف، دست به شورش زدند و اربابان خود را کشتند و خانه‌ها و انبارهای آنها را به آتش کشیدند. هزاران برده، از رنگ و نژادهای گوناگون، به سپاه اسپارتاکوس پیوستند و تحت رهبری او به مبارزه پرداختند. سنای روم چندین سپاه به مقابله آنها فرستاد، اما برده‌ها همه این سپاهیان را در هم شکستند. بدین ترتیب، اسپارتاکوس چند سال در برابر سپاه منظم و مجهز روم پایداری کرد.

سوال شماره 831 و پاسخ داده شده توسط مسیر سبز در تاریخ یکشنبه 05 اسفند 1397 و ساعت 5:23 PM


https://vajara.ir/q/831

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی