"خدای دریاها" نام کدامیک از خدایان یونان است؟

پوزئیدون  |  Poseidon

اطلاعات عمومی

پوزئیدون

پوزئیدون خدای نام‌های بسیاری بود. اما او به خدای دریاها شهرت دارد. او فرزند کرونوس و رئا، و یکی از شش فرزندی بود که بالاخره توانست قدرت‌های دنیا را تقسیم کند. برادران و خواهران او عبارتند از: هستیا، دیمیتر، هرا، هادس و زئوس. تقسیم بندی جهان بین او و برادرانش زئوس و هادس رخ داد. پوزئیدون فرمانروای دریاها شد، زئوس فرمانروای آسمان و دنیای زیرین هم نصیب هادس شد. نام‌های الوهیت دیگری که به پوزئیدون نسبت داده شده عبارتند از خدای زمین لرزه‌ها و اسب‌ها. نمادهای مرتبط با پوزئیدون عبارتند از: دلفین، نیزه سه شاخ و سه ماهی چنگک دار نیزه‌ای. پوزئیدون اغلب از نیروهای خود مانند زمین لرزه، آب و اسب‌ها برای ترساندن و مجازات مردم بعنوان انتقام از آن‌ها استفاده می‌کرد.

سوال شماره 835 و پاسخ داده شده توسط جوکر در تاریخ یکشنبه 05 اسفند 1397 و ساعت 6:06 PM


https://vajara.ir/q/835

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی