"ملاصدرا" شاگرد کدام فیلسوف ایرانی بود؟

میرداماد  |  Mir Damad

اطلاعات عمومی

میرداماد

میر برهان‌الدین محمدباقر استرآبادی معروف به میرداماد معلم ثالث و متخلص به اشراق، فیلسوف، متکلم و فقیه برجسته دوره صفویه و از ارکان مکتب فلسفی اصفهان است. مهم‌ترین شاگرد او ملاصدرا بوده‌است. وى در رأس یکى از مهم ترین جریان هاى علمى شیعى قرار دارد و شاید بتوان گفت مهم ترین جریان علمى شیعه در طول تاریخ؛ چون به نظر مى رسد درخشان ترین دوره اى که اندیشه شیعى در آن رشد چشمگیرى در خیلى از زمینه ها داشته است عصر صفویه است. اگر در رأس جریان فقهى آن محقق کرکى قرار گرفته است جریان عقلى آن به اسم میرداماد رقم خورده است.

سوال شماره 867 و پاسخ داده شده توسط مرد بارانی در تاریخ پنجشنبه 09 اسفند 1397 و ساعت 11:54 PM


https://vajara.ir/q/867

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی