کدام گل به "قهر و آشتی" معروف است؟

گل میموسا  |  Mimosa pudica

اطلاعات عمومی

گل میموسا

میموسا پودیکا گیاهی یکساله یا چند ساله با خصوصیتِ نادر ِ واکنش به تکان یا شکستن است. این گیاه به حرکت واکنش سریع نشان داده و برگهایش را جمع می کند و پس از چند دقیقه نیز دوباره آنها را باز می کند (تنجش). این گیاه بومی آمریکای جنوبی و آمریکای مرکزی است. میموسا پودیکا بیشتر به خاطر حرکات سریع گیاهی شناخته شده است. همچون تعدادی از گونه های گیاهی دیگر، این گیاه قادر است در هنگام خواب یا تغییر محیط، جهت گیریِ برگها را تغییر دهد. در این گیاه، شاخ و برگها در هنگام تاریکی بسته شده و در هنگام روشنایی باز می شوند. همچنین به عوامل محیطی دیگر، همچون تکان، تماس، گرما و وزش با بستن برگها واکنش نشان می دهد.

سوال شماره 904 و پاسخ داده شده توسط مرد بارانی در تاریخ شنبه 11 اسفند 1397 و ساعت 8:06 PM


https://vajara.ir/q/904

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی