چند نسخه از انجیل مورد قبول مسیحیان است؟

چهار  |  Four

اطلاعات عمومی

سوال شماره 931 و پاسخ داده شده توسط استیون کینگ در تاریخ چهار شنبه 15 اسفند 1397 و ساعت 3:04 AM


https://vajara.ir/q/931

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی