حواری خائن حضرت عیسی که وی را به چند سکه فروخت چه نام داشت؟

یهودا اسخریوطی  |  Judas Iscariot

اطلاعات عمومی

یهودا اسخریوطی

«یهودا» یکی از دوازده حواری مسیح، با دریافت سی سکه نقره رشوه ایشان را به حاکمان یهودی رم نشان داد، آنان عیسی را به شیوه دردناکی به صلیب کشیدند. در کتاب مقدس و در انجیل متی درباره یهودا گفته شده که وی با شتاب از این عمل خود، پوزش و پس از بازگرداندن سی سکه نقره، خود را حلق‌آویز کرد. نام «یهودا»، سی سکه نقره پاداش وی و بوسه‌ای که به عیسی داد تا خود را به سربازان رومی به جای مسیح بشناساند، برای نزدیک دو هزار سال است که به نماد خیانت در فرهنگ غرب مطرح است.

سوال شماره 934 و پاسخ داده شده توسط شاندل در تاریخ چهار شنبه 15 اسفند 1397 و ساعت 3:40 AM


https://vajara.ir/q/934

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی