موسیقی ایرانی شامل چند دستگاه است؟

هفت  |  Seven

اطلاعات عمومی

سوال شماره 956 و پاسخ داده شده توسط مسیر سبز در تاریخ دوشنبه 20 اسفند 1397 و ساعت 1:10 AM


https://vajara.ir/q/956

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی